Aprovació inicial del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Cervelló

Es fa públic que l’alcalde, mitjançant Decret 1580/2019 de 24 de juliol, ha aprovat inicialment el Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Cervelló, segons document redactat pels arquitectes Xavier Roman Viñas i Josep Manel Mosquera Caballeria a data abril 2019 junt amb el Document Ambiental Estratègic.

Dit Pla se sotmet, juntament amb el Document Ambiental Estratègic, a informació pública reglamentària durant el termini d’un mes mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis electrònic i web municipals, per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el document de la modificació es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Departament d’Urbanisme, planejament i Habitatge de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. De conformitat amb la disposició addicional desena del TRLUC, el termini d’exposició pública s’ampliarà a un mes més en cas que coincideixi total o parcialment amb el mes d’agost.

Així mateix, posa de manifest que resta suspesa durant el termini d’un any, de conformitat amb el que preveu l’article 103.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, la tramitació del planejament derivat i l’atorgament de llicències urbanístiques d'edificació de nova planta, d'ampliació i d’enderroc, en l’àmbit identificat gràficament en el plànol que figura com a annex a la present resolució, en virtut de en virtut de l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió ordinària de data 23 de juliol de 2019.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 02.08.2019 | 13:44