Aprovació inicial del “Projecte d’interconnexió en baixa de la urbanització Interclub de Cervelló a la xarxa general”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 13 de juny de 2022, ha aprovat inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte d’interconnexió en baixa de la urbanització Interclub de Cervelló a la xarxa general” signat per l’enginyer de camins, canals i ports, Tomàs Gea Calza a data 30 de maig de 2022 de de l’empresa DBA Fluxe Estudios y Proyectos, S.L,  amb un pressupost d’execució de quatre-cents quaranta-set mil tres-cents onze euros amb vuitanta-un cèntims (447.311,81 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 20.06.2022 | 15:26