Aprovació inicial del "Projecte d'urbanització de Ciutat del Remei, al terme municipal de Cervelló".

Aprovació inicial del "Projecte d'urbanització de Ciutat del Remei, al terme municipal de Cervelló".

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2018, va aprovar inicialment el"Projecte d'urbanització de Ciutat del Remei, al terme municipal de Cervelló".

L’expedient se sotmet a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament.

Darrera actualització: 07.12.2018 | 10:30