Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la Modificació puntual 28 del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal dins l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” a Cervelló

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de maig de 2023, va acordar el següent:
 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la Modificació puntual 28 del PGOUM dins l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” a Cervelló, redactat a data març de 2023, condicionant l’aprovació definitiva a la presentació d’un nou document que incorpori les prescripcions següents establertes en l’informe tècnic municipal:
 
1.- La secció del carrer es proposa amb diferents amplades de calçada, cal estudiar una secció amb una amplada de calçada uniforme de 5,50 m, a partir del túnel de l’autovia.
2.- Cal preveure una protecció de la zona de jocs situada a la zona d’estada, perquè els infants no puguin accedir a la calçada.
3.- Abans de començar les obres caldrà presentar l’estudi geotècnic.
4.- Caldrà plantejar la secció 1 de la zona d’aparcament de l’escola amb una pendent del 2%.
5.- Abans de començar les obres caldrà l’autorització o adquisició dels terrenys externs a l’àmbit que cal urbanitzar.
6.- A la xarxa de pluvials s’haurà de definir un sobreeixidor, que en tot cas s’estarà al que determini l’informe de l’ACA. 
 
2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i a l’e-tauler i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al web d’aquest Ajuntament. 
 
3r.- Sol·licitar l’emissió d’informe a les següents companyies de serveis i organismes:
- Agència Catalana de l’Aigua
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments, Regió d’Emergències Metropolitana Sud
- Ministeri de Foment
- Gas Natural
- Telefònica
- Endesa
- Sorea
- Enllumenat Públic
- Recollida de residus urbans (CLD) 
- Policia Municipal
 
4t.- Concedir audiència a les persones interessades en l’expedient per un termini d’un mes a partir de la data de la notificació en cas que sigui posterior a la de la publicació, per efectuar les reclamacions i al·legacions que considerin pertinents.
 
5è.- Notificar individualment aquest acord a les persones interessades en l’expedient als efectes oportuns.
 
L’esmentat projecte se sotmet a informació pública reglamentària durant un termini d’un mes mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a l’e-tauler, al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/urbanisme/) i al Diari El Punt-Avui, i es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores per tal que es pugui examinar tot l’expedient i formular les reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents.
 
Es dona audiència als interessats a que es refereix l’article 129 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, mitjançant la notificació individualitzada de l’esmentat acord, per un termini d’un mes a comptar des de la recepció de la mateixa.
 
Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació o notificació personal posterior.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
 
Darrera actualització: 18.05.2023 | 14:57