Aprovació inicial del “Projecte executiu de carril bici per interconnexió de les urbanitzacions amb el casc urbà. Connectivitat entre el carrer de la Riera, camp municipal de futbol i Can Guitart”.

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 13 de març de 2023, ha acordat el següent:
 
1r.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte executiu de carril bici per interconnexió de les urbanitzacions amb el casc urbà. Connectivitat entre el carrer de la Riera, camp municipal de futbol i Can Guitart” signat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Tomàs Gea Calza de l’empresa CIRCULARWAY, SL a data desembre 2022 amb un pressupost d’execució de vuit-cents vint-i-tres mil set-cents un euros amb onze cèntims (823.701,11 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 
2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis electrònic i web municipal per tal que es puguin examinar i formular les reclamacions i/o al·legacions pertinents.
 
3r.- Establir que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, el projecte esdevindrà aprovat definitivament, inserint el corresponent anunci d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
 
Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 21.03.2023 | 12:52