Aprovació inicial del “Projecte executiu d’instal·lació de càmeres de control al municipi de Cervelló”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 28 de novembre de 2022, ha acordat el següent:

1r.- Acordar l’aplicació de la tramitació d’urgència al present procediment per raons d’interès públic segons consta a l’informe tècnic de data 28 de novembre de 2022 citat en la present resolució, de conformitat amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2n.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte executiu d’instal·lació de càmeres de control al municipi de Cervelló” signat per l’enginyer industrial, Antonio Cotes Velez a data 15 de juliol de 2022,  amb un pressupost d’execució de cent tretze mil cinc-cents vuit euros amb vint-i-un cèntims (113.508,25 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

3r.- Sotmetre l’expedient a informació pública reglamentària durant un termini de 15 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis electrònic i web municipal per tal que es puguin examinar i formular les reclamacions i/o al·legacions pertinents.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de quinze dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
RECURSOS:
 
Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 12:05