Aprovació definitiva del “Projecte executiu per la renovació de la xarxa d’enllumenat públic a la urbanització Mas de Can Pi en el T.M. de Cervelló”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 6 de setembre de 2021, ha aprovat definitivament el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte executiu per la renovació de la xarxa d’enllumenat públic a la urbanització Mas de Can Pi en el T.M. de Cervelló” signat per l’enginyer industrial Sr. Josep Barberillo Nualart a data 17 de juny de 2021 amb un pressupost d’execució de sis-cents noranta-nou mil cinc-cents cinquanta-set euros amb setze cèntims (699.557,16 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

RECURSOS:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la present publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 10.09.2021 | 13:11