Aprovació inicial del “Projecte per a l’adequació i millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat del camp de futbol municipal de Cervelló – Canvi de tecnologia a il·luminació led”.

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2021, ha aprovat inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte per a l’adequació i millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat del camp de futbol municipal de Cervelló – Canvi de tecnologia a il·luminació led” signat per l’enginyer Tècnic Industrial Sr. Jaume Torta i Corral a data 24 de juny de 2021 amb un pressupost d’execució de seixanta-set mil set-cents trenta-un euros amb disset cèntims (67.731,17 EUR) IVA inclòs, d’acord amb el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el projecte es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 04.10.2021 | 10:03