Arquitecte Superior, especialista en urbanisme i obra pública per l'execució d'un projecte temporal.

PROCÉS TANCAT

Per Decret de l’alcaldessa accidental  1199/2018 de 10 d’agost s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un arquitecte/a superior especialista en matèria d’urbanisme i obra pública per l’execució d’un projecte temporal consistent en la regularització de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model que està penjat en aquest mateix lloc comença el dia 24 d’agost  i finalitza el dia 24 de setembre.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per Decret 1488/2018 de 8 d’octubre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data de la prova prevista en aquest procés pel dijous dia 25 d’octubre a les 11.00 hores al Centre Cívic l'Ateneu. L’aspirant convocat per la prova de català haurà de personar-se a les 9.15 hores del mateix dia 25 d’octubre a l’Ajuntament per realitzar-la.

AVIS: Per qüestions sobrevingudes, el lloc de realització de la prova del dia 25 d’octubre no es farà al Centre Cívic l'Ateneu, sinó a l’Ajuntament de Cervelló.

Es fa pública l’acta de la sessió del Tribunal amb els resultats de la prova realitzada el 25 d’octubre. En la mateixa acta es fa constar que s’atorga als aspirants que han superat la fase d’oposició un termini de 3 dies hàbils per aportar la documentació corresponent a la fase de concurs. Aquest termini finalitza el dimarts 30 d’octubre a les 14.00 hores.

Es convoca als mateixos aspirants, el dilluns dia 5 de novembre a les 10.00 hores per la realització de l’entrevista a l’Ajuntament de Cervelló.


Documents d’interès:

  • Decret 1199/2018 de 10 d’agost d’aprovació de les Bases i de la convocatòria
  • Anunci BOPB 20/08/2018 bases convocatòria
  • Anunci DOGC 23/08/2018 de convocatòria
  • Model instància
  • Decret 1488/2018, de 8 d’octubre
Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:21