Autorització de la dissolució de la Junta de Compensació del sector “UP2-Can Paulet”

Es fa públic que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cervelló en sessió ordinària de data 26 de març de 2019 va acordar el següent:

1r.- Autoritzar  la dissolució de la Junta de Compensació del sector “UP2 – Can Paulet”.

2n.- Establir que per part dels serveis municipals competents es portin a terme les gestions oportunes per tal de donar de baixa la titularitat de la Junta de Compensació en les entitats i registres administratius en què hi figura, i recuperar la documentació administrativa de la Junta de Compensació que consta dipositada en el despatx professional de l’advocat de la Junta de Compensació, als efectes d’incoporar-la en els expedients administratius municipals corresponents, i finalitzar per part de l’Ajuntament les actuacions pendents del procés de gestió urbanística.

3r.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis electrònic i al web municipal.

4t.- Comunicar el present acord al Registre d’Entitats Urbanístiques de Catalunya als efectes de la corresponent inscripció de l’acord de dissolució.

5è.- Notificar individualment aquest acord a les persones interessades en l’expedient als efectes oportuns.

RECURSOS:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 02.04.2019 | 12:24