Convocatòria interina d'una plaça de Tècnic especialista treballador/a social

PROCÉS TANCAT

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un/a professional per cobrir la plaça vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnica diplomada i el seu corresponent lloc de treball de tècnic especialista treballador social i per a la creació d'una borsa de treball per cobrir necessitats urgents i inajornables.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies naturals a comptar des del dia següent de l’anunci que d’aquesta convocatòria es faci al DOGC. A través d’aquest mateix lloc s’informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a la Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds de presentació i documentació corresponent finalitza el dia 10 de gener de 2017.

Per Decret 64/2017 de 24 de gener s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

  • Prova català: dilluns 6 de febrer a les 9.30 hores
  • Prova de coneixements de temari general: dilluns 6 de febrer a les 11 hores

Els aspirants exclosos disposen fins el dia 2 de febrer per aportar la documentació que ha comportat la seva exclusió.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 106/2017 de 3 de febrer s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos.

LA REALITZACIO DE LA SEGÜENT PROVA, DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECIFIC, ES REALITZARÀ EL DIJOUS 16 DE FEBRER A LES 9.30 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (Carrer Santa Anna s/n, Cervelló). ELS ASPIRANTS QUE SUPERIN AQUESTA PROVA REALITZARAN AQUEST MATEIX DIA L’ENTREVISTA COMPETENCIAL.

Per Decret del regidor de Recursos Humans 195/2017 de 28 de febrer, s’ha constituït la borsa de treball, perfil treballador social, resultant d’aquest procés de selecció. Aquesta borsa tindrà una durada de 2 anys.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:31