Convocatòria per constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1655/2020 de 13 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves

El termini per presentar la sol·licitud (segons model normalitzat) i la resta de documentació comença el dia 17 de novembre i finalitza el 15 de desembre.  Les sol·licituds han de presentar-se a través dels mitjans fixats a les Bases reguladores.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores. També podeu dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 2013/2020 de 31 de desembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat el dia d’inici de les proves.

Per Decret 70/2021 de 18 de gener s’ha modificat la llista definitiva d’admesos i exclosos d’aquest procés de selecció per errors detectats en la llista de persones excloses.

DIMARTS 19 de GENER DE 2021 AL CENTRE CIVIC ATENEU ( CARRER SANTA ANA S/N). Es convoca a les 9.30 hores als aspirants amb lletra del primer cognom que comenci per la A fins a la J. A les 11.30 hores als aspirants amb la lletra del primer cognom que comenci per la K fins a la V.

Els aspirants exclosos disposen fins el dia 11 de gener per presentar al·legacions o esmenar documentació.

Per a més informació consultar resolució publicada en aquest mateix lloc.

Per Decret 36/2021 de 13 de gener s’ha aprovat la LLISTA DEFINITIVA d’admesos i exclosos.

Per Decret 70/2021 de 18 de gener s’ha modificat la llista definitiva d’admesos i exclosos d’aquest procés de selecció per errors detectats en la llista de persones excloses.

Les persones que han superat el procés de selecció i que es relacionen en l’acta del Tribunal de data 18 de febrer disposen FINS EL DIJOUS DIA 25 DE FEBRER per aportar els originals de la documentació que acompanyava a la sol·licitud, d’acord amb el que indica aquesta acta i la clàusula novena de les Bases reguladores.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 546/2021 de 19 de març  ha quedat constituïda la borsa de treball d’auxiliars administratius d’acord amb els resultats del procés de selecció.

Darrera actualització: 19.03.2021 | 11:39