Convocatòria per proveir una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala técnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

PROCÉS TANCAT

Per Decret 360/2022 de 25 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, una plaça de l’Escala d’administració especial, subescala tècnica, enginyer tècnic i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 15 de març i finalitza el 11 d’abril.
 
Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Per Decret 834/2022 de 9 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data d’inici de les proves que serà el DIMECRES 1 DE JUNY A LES 9.30 HORES A L’AJUNTAMENT DE CERVELLÓ.
 
Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.
 
El termini per presentar reclamacions o esmenes a la llista d’admesos i exclosos finalitza el 31 de maig.
Darrera actualització: 20.06.2022 | 15:20