Convocatòria per proveir una plaça de l’Escala d’administració general, subescala tècnica i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals

PROCÉS TANCAT

Per Decret 333/2022 de 23 de febrer s’han aprovat les Bases i la convocatòria que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir, en règim de funcionari de carrera, una plaça de l’Escala d’administració general, subescala tècnica i per la creació d’una borsa de treball per la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model normalitzat comença el dia 11 de març i finalitza el 7 d’abril.
 
Per més informació, aclariments o dubtes consulteu les Bases reguladores que estan publicades en aquest mateix lloc o podeu dirigir un correu electrònic al Departament de Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat.
 
Per Decret 932/2022 de 24 de maig s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data d’inici de les proves que serà el DIJOUS DIA 13 D’OCTUBRE A LES 9.30 HORES AL CENTRE CIVIC L’ATENEU (C/ Santa Anna s/n)
 
Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.
 
El termini per presentar esmenes i/o reclamacions a la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos finalitza el dia 22 de juny de 2022.
 
Per Decret 1163/2022 de 30 de juny ha quedat aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 

Per Decret 1666/2022 de 3 d’octubre s’ha acordat modificar parcialment la composició del Tribunal.

Darrera actualització: 25.11.2022 | 09:15