Dinamitzador/a Gent Gran

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 542/2018 de 24 d’abril s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala de serveis especials, subescala comeses especials, dinamitzador/a Gent Gran.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model que està penjat en aquest mateix lloc comença el dia  11 de maig i finalitza el dia 7 de juny de 2018.

Per Decret 861/2018 de 15 de juny s’ha aprovat la llista provisional de persones admeses i excloses, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves. Els aspirants admesos estan convocats el dia 2 de juliol a les 10.00 hores al centre cívic l’Ateneu per la prova teòrica.

S’ha publicat l’acta de sessió del Tribunal amb els resultats de la prova teòrica. També l’acta de sessió del Tribunal amb els resultats de la prova pràctica i la convocatòria per les entrevistes personals i requeriment per presentar en el termini de 5 dies hàbils ( des del dia 3 al 9 de juliol) la documentació relacionada a les Bases i que es reprodueix en aquesta acta.

S’ha publicat l’acta de sessió del Tribunal qualificador de data 12 de juliol de 2018 amb el resultat definitiu del procés i proposta de nomenament. Mitjançant aquesta mateix acta es requereix a l’aspirant proposat per ser nomenat per què aporti, en un termini de 5 dies hàbils (des del dia 16 al dia 20 de juliol) la documentació que s’hi detalla. Es publica model de declaració jurada que caldrà aportar degudament complimentada.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:20