Educadors/es socials

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1210/2017, de 6 de novembre s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per constituir una borsa de treball d’educadors/es socials.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Per decret de la Regidora delegada de Recursos Humans 52/2018 de 18 de gener s’ha acordat una modificació de les Bases i l’obertura d’un nou termini de presentació d’instàncies com a conseqüència de l’estimació del recurs de reposició interposat pel Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. El sentit d’aquesta modificació és permetre l’accés a aquesta convocatòria a les persones que disposin del certificat d’habilitació emès per aquest col·legi. El nou termini començarà a comptar a partir del dia següent de la publicació de l’anunci corresponent al DOGC. S’informarà a través d’aquest mateix lloc del termini concret de presentació d’instàncies.

Documents d’interès:

  • Bases reguladores
  • Model instància
  • Quadre resum mèrits

El nou termini per presentar les instàncies s’inicia el dijous dia 22 de febrer i finalitza el 21 de març.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 457/2018 de 10 d’abril s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data de la primera prova.

Els aspirants admesos estan convocats el dia 4 de maig de 2018 a les 11.30 hores al centre cívic l’Ateneu situat al carrer Major Santa Anna s/n per la realització de la prova de coneixements del temari general.

Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per presentar esmenes i reclamacions.

S’ha penjat l’acta de la sessió del dia 28 de maig amb els resultats finals del procés de selecció. També s’ha penjat un edicte requerint a vàries persones aspirants la documentació que els manca per donar compliment a la base vuitena de les bases reguladores del procés de selecció, documentació necessària per poder formar part de la borsa de treball objecte d’aquest procés. El termini per presentar aquesta documentació s’estableix entre el 4 i el 15 de juny de 2018, ambdós inclosos.

D'acord amb el resultat que figura en l'acta de sessió del Tribunal Qualificador de data 28 de maig de 2018, queda constituïda la borsa de treball d'educadores socials, per Decret de la Regidora delegada de Recursos Humans 903/2018, de 21 de juny.

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:24