Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació de Ciutat del Remei

Es fa públic que per Decret d’Alcaldia núm. 362/2023 de 28 de febrer, s’han resolt les al·legacions presentades i s’ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació de Ciutat del Remei, redactat a data de febrer de 2023 per l’arquitecte Francesc Feliu Escolà i l’advocat Carles Badel Domingo, que incorpora el sentit de la resolució a les diferents al·legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial.
 
RECURSOS:
 
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
 
No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.
Darrera actualització: 20.03.2023 | 19:50