Segona aprovació inicial de la 28a Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins l'àmbit de la UA-6 "El Campament" i el PE-9 "Antiga Paperera"

Es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada en data 2 de novembre de 2017, ha acordat aprovar inicialment per segona vegada l’expedient de la 28a Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal de Cervelló dins de l’àmbit de la UA-6 “El Campament” i el PE-9 “Antiga Paperera” segons document redactat pels arquitectes Jaume Riera i Serra de Gayeta i Eulàlia Rovira, d’ A12 Arquitectes SCP a data juny 2017, que inclou l’informe ambiental i que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de 27 d’abril de 2016 i el conveni urbanístic aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 30 de setembre de 2014 subscrit en data 20 de maig de 2014 entre l’Ajuntament de Cervelló i els propietaris majoritaris de terrenys inclosos en els àmbits anomenats “UA-6 El Campament i PE-9 Antiga Paperera”, pel desenvolupament urbanístic conjunt d’aquests dos sectors de planejament.

Dit expedient se sotmet a una nova informació pública reglamentària durant el termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al diari El Punt-Avui i al tauler d’anuncis físic i electrònic i web municipals per tal que qualsevol persona pugui examinar-lo i presentar les al·legacions o suggeriments, així com els informes o documents que considerin oportuns. El termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació i tota la documentació preceptiva es podrà consultar al Departament d’Urbanisme i Planejament de l’Ajuntament de Cervelló al carrer Major, 146-148 de dilluns a divendres, de 8 a 14 hores, i al web municipal (www.cervello.cat/planejament-urbanistic).

 

Darrera actualització: 14.11.2017 | 09:20