Selecció d'auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori

PROCÉS TANCAT

Procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir un lloc de treball d’auxiliar de suport tècnic de l’Àrea d’Ordenació al Territori, mitjançant un contracte laboral temporal de relleu.Les condicions bàsiques del contracte són les que tot seguit es relacionen:

 • Tipus: contracte laboral de relleu per jubilació parcial del professional municipal, d’acord amb les condicions i característiques regulades per la normativa (el contracte s’ha de concertar amb una persona que estigui en situació de desocupació o que sigui treballadora del mateix Ajuntament de Cervelló amb contracte laboral de durada determinada).
   
 • Jornada: completa
   
 • Incorporació prevista: setembre 2017
   
 • Finalització prevista: gener 2022 ( data de la jubilació ordinària + 2 anys)
   
 • Salari: 1.580,00 EUR bruts/ mes ( x 14 pagues)


El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci que, d'aquesta convocatòria, es faci al DOGC. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per lliurar la documentació.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta pàgina web i també a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar instàncies comença el dia 29 de juny i finalitza el dia 26 de juliol.

Documentació:

 • Decret 612/2017 de 6 de juny d’aprovació de les Bases reguladores i convocatòria.
 • Anunci BOPB de 16 de juny de 2017 publicació Bases reguladores
 • Anunci DOGC de 28 de juny de convocatòria
 • Model instància


Per Decret 847/2017 de 2 d’agost s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el tribunal qualificador i es determina la data d’inici de les proves. S’atorga un termini de 10 dies hàbils als aspirants exclosos, a comptar des del següent a la publicació de la llista provisional al BOPB, per la presentació d’esmenes i reclamacions.

 • Constitució del Tribunal: divendres 29 de setembre a les 8.45 hores.
   
 • Prova català: divendres 29 setembre a les 9.15 hores. (A l’Ajuntament de Cervelló)
   
 • Prova de coneixements teòrics: divendres 29 de setembre a les 11.30 hores (Al Centre Cívic l’Ateneu de Cervelló)
   

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 941/2017 de 5 de setembre s’ha aprovat la llista definitiva d’aspirants que han resultat admesos i exclosos del present procés de selecció.

 

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:30