Selecció de personal per proveir interinament mitjançant concurs oposició lliure una plaça vacant d’enginyer tècnic d’obres públiques

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 791/2023 de 4 de maig s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració Especial, subescala tècnica, enginyer tècnic d’obres publiques.

El termini per presentar la sol·licitud de participació i resta de documentació comença el dia 15 de maig i finalitza el dia 2 de juny.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web o adreçar-vos al Departament de Recursos Humans en horari de 8.00 a 14.00 hores o a través del correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 1205/2023 de 21 de juny  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Els aspirants admesos estan convocats el dimecres 12 de juliol a l'Ajuntament de Cevelló, 9.30 hores per la realització de la primera prova. Està previst que la segona prova, la pràctica, es realitzi el mateix dia 12 de juliol.

Es poden presentar reclamacions/al·legacions a la llista d’admesos fins el dia 6 de juliol.

Darrera actualització: 07.09.2023 | 14:39