Selecció d'un/a oficial/a de brigada

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1091/2020 de 23 de juliol s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça d’oficial/a de brigada.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model que es publicarà en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. S’informarà del termini concret a través d’aquest mateix lloc.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

El termini per presentar les sol·licituds de participació d’acord amb el model que està publicat en aquest mateix lloc comença el dia 24 d’agost i finalitza el dia 21 de setembre.

Per Decret 1482/2020 de 21 d’octubre s’ha aprovat la llista d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data de les proves pel dia 27 de novembre de 2020 ( veure més detalls en el Decret que està publicat en aquest mateix lloc). D’acord amb la resolució, els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions, esmenes o aportar documentació. Aquest termini finalitza el dia 4 de novembre de 2020.

Per Decret 1500/2020 de 23 d’octubre s’ha ampliat la llista provisional d’aspirants admesos-exclosos, de la qual resulta un nou aspirant exclòs pels motius indicats en el mateix Decret. L’aspirant exclòs disposa de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquesta publicació per presentar reclamacions, esmenes o aportar documentació (fins el dia 6 de novembre de 2020).

Per Decret 1720/2020 de 23 de novembre s’ha aprovat la LLISTA DEFINITIVA d’admesos i exclosos.

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 57/2021 de 17 de gener ha quedat constituïda la borsa de treball d’oficial de primera d’acord amb els resultats del procés de selecció.

Darrera actualització: 18.01.2021 | 12:52