Selecció d’un/a tècnic/a d’Intervenció

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 1166/2023 de 5 de juny s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura, en règim interí, d’una plaça del subgrup A1, Escala d'Administració general, Subescala tècnica, Tècnic/a Intervenció.
 
El termini per presentar la sol·licitud per participar-hi d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web i la resta de documentació és des del dia 29 de juny al 26 de juliol de 2023
 
Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.
 
Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.
 

Per Decret 1657/2023 de 14 de setembre  s’ha aprovat la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves.

Els aspirants admesos estan convocats el dimarts 24 d’octubre a l'Ajuntament de Cevelló, 9.30 hores per la realització de la primera prova. Està previst que la segona prova, la pràctica, es realitzi el mateix dia 24 d’octubre.

Es poden presentar reclamacions/al·legacions a la llista d’admesos fins el dia 2 d’octubre.

Per Decret 1779/2023 de 10 d’octubre s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos

IMPORTANT: Queden anulades les proves previstes pel dia 24 d’octubre per motius de força major que impedeixen la constitució del Tribunal qualificador prevista per aquesta data. 

NOVA DATA DE REALITZACIO DE LES PROVES: 27 de novembre de 2023 a les 9.30 hores Ajuntament de Cervelló ( Decret 1978/2023 de 8 de novembre).

Darrera actualització: 11.12.2023 | 09:10