Selecció d’un/a tècnic/a mig en gestió (compres i contractació)

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 414/2020 de 3 març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’Escala d’Administració General, subescala gestió, tècnic mig en gestió (Àrea de Serveis Generals, Departament de Compres i Contractació.)

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: des del dia 19 de juny al 17 de juliol de 2020.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 1177/2020 d’11 d’agost s’ha publicat la llista d’admesos i exclosos. Ha quedat designat el Tribunal Qualificador i s’ha fixat l’inici de les proves pel dia 5 d’octubre de 2020, essent convocats els aspirants que han de passar la prova de català a les 8.45 hores i la resta, a les 10.45 hores als efectes de realitzar la primera prova de coneixements. Per a més informació, veure resolució publicada en aquest mateix lloc.

 

Darrera actualització: 11.12.2020 | 09:47