Selecció d'una/a lletrat/da

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 476/2020 de 6 març s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a lletrat/da per proveir interinament una plaça vacant a la plantilla de l’Escala d’Administració Especial subescala tècnica superior, lletrat/da.

El termini per presentar la sol·licitud i documentació corresponent als llocs habilitats a l’efecte i d’acord amb el model publicat en aquesta mateixa web serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: des del dia 19 de juny al 17 de juliol de 2020

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres o dirigir qualsevol consulta al correu crvl.rrhh@cervello.cat.

Per Decret 1176/2020 d’11 d’agost s’ha publicat la llista d’admesos i exclosos. Ha quedat fixada l’inici de les proves pel dia 8 d’octubre de 2020, essent convocats els aspirants a les 9.00 hores per la realització de la primera prova. Per a més informació, veure resolució publicada en aquest mateix lloc.

Darrera actualització: 11.11.2020 | 09:25