Selecció per proveir en propietat 4 places d’agent de la Policia Local i per constituir una borsa de treball, mitjançant concurs oposició lliure

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 781/2022 de 3 de maig, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per proveir en propietat 4 places d’agent de la Policia Local, vacants a la Plantilla del personal i incloses a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2022.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva, així com pel pagament de la taxa és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat

El termini per presentar la sol·licitud i resta de documentació que es relaciona a les bases reguladores comença el dia 18 de maig i finalitza el dia 15 de juny.

Per Decret 937/2022 de 25 de maig s’ha aprovat una correcció d’errada material detectada a les Bases reguladores concretament a l’apartat relatiu al quart exercici, prova d’aptitud física.

Per Decret 1165/2022 de 30 de juny s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat un calendari amb les dates previstes per les primeres proves.

Es concedeix un termini de 5 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.

El termini per presentar reclamacions o esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos finalitza el 13 de juliol.

Per Decret 1292/2022 de 18 de juliol s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos.

A l'acte de 21 de juliol es convoca a les persones aspirants que han superat la segona prova de cultura general a la realització de les proves d’aptitud física el dimecres 27 de juliol de 2022 a les 8.00 hores a l’edifici de l’Escola Nova de Cervelló (Carrer Santa Anna número 62). Les persones aspirants que han de realitzar la prova de català queden supeditades a obtenir la qualificació d’apte per poder realitzar la prova d’aptitud física.

Mitjançant edicte s’ha convocat pel proper dimecres 28 de setembre a les persones aspirants que han de realitzar l’entrevista de la prova psicotècnica de manera individualitzada. Hauran de consultar a l’edicte l’horari que se’ls ha assignat per realitzar-la.

Darrera actualització: 28.11.2022 | 14:56

Documents

Decret 2082-2022 Constitució borsa policia local 2022
548,85KB
Acta sessió de data 10 de novembre de 2022 propostes de nomenament i termini per aportar documentació agents Policia Local (15-11-2022)
438,61KB
Edicte convocatòria revisió mèdica agents Policia Local
540,59KB
Acta sessió de data 14 d'octubre de 2022 resultats fase concurs agents Policia Local
56,74KB
Edicte convocatòria entrevista de la fase de concurs agents Policia Local
298,88KB
Edicte resultats prova psicotècnica i termini aportació documentació fase concurs procés agents Policia Local
358,51KB
Edicte convocatòria entrevista de la prova psicotècnica agent Policia Local
300,5KB
Acta sessió de data 8 de setembre de 2022 resultats prova pràctica
451,21KB
Acta sessió de data 27 de juliol de 2022 resultats proves català i físiques agents Policia Local
421,22KB
Edicte resultats prova català
298,82KB
Acta sessió de data 21 de juliol de 2022 agents Policia Local
496,66KB
Decret 1292/2022 de data 18 de juliol de 2022 llista defintiva admesos agent lliure
577,66KB
Publicació DOGC llista provisional admesos i exclosos 4 agents Policia Local
843,26KB
Decret 1165/2022 llista provisional admesos, tribunal i dates proves agent lliure designació
590,62KB
Model curriculum
81,77KB
Model instància
118,94KB
Publicació DOGC
982,62KB
Publicació BOPB
326,21KB
Anunci convocatòria BOE-A-2022-8084
185,67KB
Publicació DOGC correcció bases 4 places agent Policia Local
681,66KB
Anunci BOPB correcció errada bases agent Policia Local lliure
145,3KB
Decret 937/2022 correcció errada material bases agents Policia Local
515,72KB
Decret 781-2022 aprovació bases agents Policia Local lliure
707,57KB