Selecció per proveir en propietat una plaça d’agent de la Policia Local

Per Decret d’alcaldia 1574/2023 de 29 d’agost, s’ha aprovat  la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant concurs oposició lliure, per proveir en propietat 1 plaça d’agent de la Policia Local, vacant a la Plantilla del personal i inclosa a la Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2023.

El termini per presentar les sol·licituds de participació i resta de documentació preceptiva, així com pel pagament de la taxa és de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

S’informarà en aquest mateix lloc el termini concret per fer-ho i es publicarà el model concret d’instància per sol·licitar participar. Tanmateix per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir al Departament de Recursos Humans mitjançant el correu electrònic crvl.rrhh@cervello.cat.

ANUNCI DOCG: 08/09/2023
ANUNCI BOPB: 12/09/2023
ANUNCI BOE : 29/09/2023
 
El termini per presentar les sol·licituds de participació i la resta de documentació finalitza el dia 30 d’octubre de 2023.
 
Per Decret 2085/2023 de 20 de novembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador, i s’ha fixat la data de realització de les dues primeres proves
 

TIPUS PROVA

DIA I HORA

LLOC

REQUISITS PER LA SEVA REALITZACIÓ

Primer exercici. Prova teòrica

Dijous 11 de gener de 2024 a les 9.30 hores

Centre cívic Ateneu. Carrer Santa Ana s/n.

Ser admès a la convocatòria

Segon exercici. Prova de cultura general

Dijous 11 de gener de 2024 (previsió a les 12.00 hores)

Centre cívic Ateneu. Carrer Santa Ana s/n.

Superar el primer exercici

 
Es concedeix un termini de 10 dies per presentar reclamacions o esmenar documentació a comptar des del dia següent a la publicació de la llista al DOGC. S’informarà degudament del termini concret quan es publiqui l’anunci.
 
El termini per presentar reclamacions a la llista provisional finalitza el 13 de desembre.
 
Darrera actualització: 11.12.2023 | 09:07