Seleció perfil tècnic en arxivística (PSO)

PROCÉS TANCAT

Procés per seleccionar personal, perfil tècnic en arxivística, corresponent al "Programa de suport a l’ocupació de l’Ajuntament de Cervelló", subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona dins el Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019. Es tracta d’una nova convocatòria per haver resultat deserta l’anterior.

Per a més informació consulteu les Bases adjuntes o poseu-vos en contacte amb el Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament.

OBERTURA D’UN NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ. Per Decret del regidor de Recursos Humans 164/2017 de 22 de febrer s’ha estimat parcialment el recurs de reposició que l’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents de Catalunya va presentar en data 13 de febrer de 2017 a les Bases reguladores d’aquest procés de selecció. Per aquest motiu, i d’acord amb els fonaments recollits en el citat Decret, s’han ampliat les titulacions d’accés i s’ha afegit un apartat relatiu a la valoració dels mèrits. Es publiquen les noves Bases modificades.

El nou termini de presentació d’instàncies comença el dia 28 de febrer i finalitza el dia 20 de març.

Per Decret 299/2017 de 22 de març s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos. Els aspirants exclosos disposen fins el 10 d’abril de 2017 per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Per Decret 396/2017 de 12 d’abril s’ha aprovat la llista definitiva d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal Qualificador i s’ha determinat el dia de la valoració dels mèrits i criteris socials i l’entrevista.

Els aspirants admesos estan convocats el divendres dia 21 d’abril a l’Ajuntament de Cervelló en els intervals horaris fixats en el referit Decret.

 

Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:30