Tècnic mig en gestió pels Departaments d'Educació, Esports i Joventut

PROCÉS TANCAT

Per Decret de la regidora de Recursos Humans 748/2018 d’ 1 de juny s'ha aprovat la convocatòria i les Bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professional per cobrir, en règim interí, una plaça de l’escala d’administració general, subescala de gestió pels Departaments d’Educació, Esports i Joventut.

El termini per presentar la sol·licitud corresponent serà de 20 dies hàbils a comptar des del dia següent de l'anunci d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A través d'aquest mateix lloc s'informarà del termini concret que les persones interessades tenen per presentar la sol·licitud.

Per a més informació, podeu consultar les Bases reguladores que estan a disposició en aquesta mateixa pàgina web.

Per a qualsevol dubte us podeu adreçar al Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament en horari de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

El termini per presentar les sol·licituds de participació segons model que està penjat en aquest mateix lloc comença el dia 2 de juliol  i finalitza el dia 27 de juliol de 2018.

Per Decret 1339/2018 de 12 de setembre s’ha aprovat la llista provisional d’admesos i exclosos, s’ha designat el Tribunal qualificador i s’ha fixat la data d’inici de les proves, prevista pel dimecres 26 de setembre a les 11.30 hores al Centre Cívic l'Ateneu. L’aspirant convocada per la prova de català haurà de personar-se a les 9.15 hores del mateix dia 26 de setembre a l’Ajuntament per realitzar-la.

Per Decret 1372/2018 de 20 de setembre s’ha modificat la designació del Tribunal qualificador per impossibilitat d’assistència dels vocals titulars i suplents nomenats per l’EAPC.

S’ha publicat l’acta de sessió del Tribunal de data 26 de setembre amb els resultats de la prova teòrica. Es convoca als aspirants que han obtingut una puntuació superior a 5 punts el dimecres 3 d’octubre a les 9.30 hores a l’Ajuntament de Cervelló per la realització de la prova pràctica.

Es fa pública l’acta de la sessió  del Tribunal amb els resultats de la prova pràctica realitzada el 3 d’octubre. En la mateixa acta es fa constar que s’atorga  a l’aspirant que ha superat la fase d’oposició un termini de 3 dies hàbils per aportar la documentació corresponent a la fase de concurs. Aquest termini finalitza dimarts 9 d’octubre a les 14.00 hores. Es convoca al mateix aspirant, el dimecres dia 10 d’octubre a les 9.15 hores per la realització de l’entrevista.

Es fa pública l’acta de sessió del Tribunal qualificador de data 10 d’octubre de 2018 amb el resultat definitiu del procés i proposta de nomenament. Mitjançant aquesta mateix acta es requereix a l’aspirant proposat per ser nomenat per què aporti, en un termini de 2 dies hàbils (des del dia 11 al dia 15 d’octubre) la documentació que s’hi detalla.

 


Documents d’interès:

  • Anunci BOPB 20/06/2018 publicació de Bases de la convocatòria
  • Decret 748/2018, d’1 de juny aprovació de les Bases i de la convocatòria plaça escala general, subescala de gestió
  • Bases reguladores tècnic mig de gestió
  • Decret 1339/2018, de 12 de setembre llista admesos i exclosos, designació Tribunal i data inici proves
  • Decret 1372/2018, de 20 de setembre pel qual es modifica la designació del Tribunal qualificador per impossibilitat d'assistència dels vocals titulars i suplents nomenats per l'EAPC
  • Acta resultats prova teòrica de data 26 de setembre de 2018
Darrera actualització: 01.02.2022 | 14:21