Verificació del text refós del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló

El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 24 de febrer de 2017 va acordar verificar el Text refós del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Cervelló, segons document redactat per l’arquitecte Alfred Fernández i March de la Reguera de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a data desembre 2016, i el qual incorpora les prescripcions establertes en l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de data 9 de novembre de 2016.

Així mateix, s’ha remet dit acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, juntament amb còpia del Text refós verificat als efectes del seu estudi i consideració per l’informe favorable, procedeixi a la seva aprovació definitiva i se’n disposi la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de la seva executivitat.

Darrera actualització: 20.07.2017 | 12:10