Llicència per la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

El registre d'animals de companyia és una eina per la qual es controla la població d'animals de companyia del municipi (gossos, gats i fures). Aquesta eina permet programar i efectuar activitats i campanyes destinades a la promoció de la salubritat pública, relacionada amb la tinença d'animals de companyia.

La inscripció de l'animal en el registre s'ha de fer en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició o de canvi de residència de l'animal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal d'animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d'un microxip. Per identificar el vostre animal de companyia amb un microxip o un tatuatge cal que aneu al veterinari.

En el moment de l'alta es lliurarà una placa identificativa amb el número del cens que li correspongui a l'animal i que haurà de portar permanentment penjada a la cadena o collar. Per a la modificació de les dades cal dirigir-se al Servei de Salut. El canvi de titularitat el tramitarà el nou propietari, que haurà de portar la cartilla sanitària de l'animal actualitzada, on constin les dades del nou titular.

Recordeu que si el vostre gos és considerat potencialment perillós, segons el que preveu el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo i el Decret 170/2002 d'11 de juny, haureu de sol·licitar la llicència administrativa corresponent. Recordeu també que la tinença i/o conducció d'un animal d'aquestes característiques sense aquesta llicència constitueix una infracció molt greu, que pot ser sancionada amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros.

- En cas de gossos no perillosos paguen la placa en el moment de fer la inscripció.

- En el cas de  perillosos, a més de la paca, paguen 18,00 per la llicència, i aquesta s’ha de renovar cada 5 anys.

Cal aportar:

 • Imprès instància general de l’Ajuntament
 • Imprès model de sol·licitud de llicència
 • Fitxa del cens d’animals de companyia amb amb número de placa i rebut del pagament
 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir

  Ha de constar l’adreça de Cervelló o en el seu cas adjuntar volant d’empadronament

 • Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
 • Document d’identificació expedit per l’AIAC
 • Fotocòpia de la cartilla de vacunacions
 • Certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica expedit per centre acreditat per a l’obtenció de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos (ORIGINAL)
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per import no inferior a 150.253 €
 • Rebut acreditatiu del pagament de l’assegurança
 • Certificat negatiu d’antecedents penals expedit per Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justícia (tramita l’ajuntament)
Darrera actualització: 15.03.2019 | 13:58