Autorització per la cessió de dades en documents col·lectius del padró municipal d'habitants

Per tal de poder emetre certificats o volants col·lectius (convivència), cal disposar d'autorització de cessió de dades personals dels membres de la unitat familiar. Sense aquest consentiment només es podran emetre certificats d'aquesta mena on constaran les dades de la persona peticionària i un requadre on s'indicarà que hi consten X persones més empadronades al domicili.

En el cas dels menors, seran els seus pares qui hauran d'autoritzar la cessió de dades i, un cop aquests siguin majors d'edat, hauran de ser els mateixos fills/es que ho autoritzin expressament.

Aquesta autorització té caràcter permanent, en cas de voler revocar-la caldrà que els interessats s'adrecin novament a l'Ajuntament i sol·licitin aquesta revocació.

S'adjunten els 2 models a fer servir per a cedir aquestes dades.

Darrera actualització: 27.04.2018 | 11:51