Ple municipal

El Ple municipal de l'Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. Està integrat per la totalitat dels regidors i regidores i és presidit per l'Alcalde.

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

El Ple municipal de l'Ajuntament de Cervelló es convoca, en sessió ordinària, cada dos mesos. Fora d'aquesta periodicitat, es convoquen sessions extraordinàries, quan així ho disposi l’alcalde o ho demani la quarta part, almenys, del nombre legal de regidors i regidores.

Al Ple estan convocades les 13 persones regidores electes, que configuren grups municipals i que, segons les darreres eleccions locals (28 de maig de 2023) es distribueixen de la següent manera:

M’estimo Cervelló-Partit dels Socialistes de Catalunya-CP: 6 regidors / regidores
Cervelló de primera-Esquerra Republicana de Catalunya-AM: 5 regidors / regidores
Sempre per Cervelló: 1 regidor
VOX: 1 regidor