Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

L'OMIC és un servei gratuït que té com a objectiu la informació, l'orientació i la defensa dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors de béns i serveis.

Serveis que ofereix l'OMIC:

 • Informació sobre els drets dels consumidors.
 • Assessorament tècnic i en consultes i reclamacions sobre qualsevol assumpte de consum.
 • Tramitació de denúncies i reclamacions, davant els organismes administratius competents en aquesta matèria.
 • Mediació entre les parts per a la resolució de les reclamacions.
   

Promoció de les mesures necessàries per evitar situacions d'indefensió dels consumidors:

 • Generació de l'actuació d'inspecció.
 • Enviament de mostres de productes alimentaris a un laboratori concertat, per procedir a la seva anàlisi.
 • Formació. Organització de campanyes informatives sobre temes que preocupen els consumidors.
   

Conceptes bàsics:

 • Factura. És un document bàsic per poder justificar el pagament d'un producte o servei, i al mateix temps serveix com a prova quan s'ha de presentar una reclamació.
   
 • Contracte. Cal llegir-lo detingudament, especialment la lletra petita, abans de signar-lo. Si hi ha alguna part que no es considera prou clara, cal consultar prèviament un assessor/a en la matèria. S'ha de demanar sempre una còpia del contracte.
   
 • Garantia. En l'adquisició de béns de llarga durada, cal demanar sempre una garantia formalitzada per escrit, que dóna dret a què es realitzin les reparacions necessàries de forma gratuïta, durant el període de vigència d'aquesta garantia.

L'OMIC us pot informar sobre els vostres drets com a consumidors i orientar-vos en casos de reclamació en aquesta matèria.
 

Vies de reclamació:

 • Administrativa. El consumidor pot sol·licitar de l'Administració que investigui i sancioni aquells fets que poden constituir infraccions en matèria de consum.
   
 • Judicial. S'hi pot acudir per sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis soferts. Aquesta via comporta la intervenció d'advocat i procurador.
   
 • Arbitratge de consum. És un sistema extrajudicial, que té per objecte atendre les reclamacions dels consumidors que es consideren perjudicats en els seus interessos econòmics, o desitgen una reparació de danys, o bé una indemnització. És un sistema gratuït i més ràpid que la via judicial, sent el laude que es dicti vinculant i executiu.
  Per accedir a aquest sistema de resolució de reclamacions és necessari que tant el consumidor com l'empresari l'acceptin de manera voluntària.


Com fer una reclamació:

 • Reclamació. Una reclamació s'ha de formular per escrit, fent constar les dades personals, el motiu de la reclamació, i l'objectiu. S'hi ha de fer adjunta tota la documentació pertinent; rebuts, factures, contractes, pressupostos, garanties, etc.
   
 • L'OMIC tramitarà la reclamació en els organismes de consum.
   
 • Fulls de reclamació. La finalitat dels fulls oficials de reclamació és facilitar als consumidors la possibilitat de formular una reclamació en el mateix establiment on s'ha produït el conflicte.

 

Darrera actualització: 07.07.2023 | 11:47