Aprovació definitiva del Pla de prevenció d’incendis forestals del nucli urbà del terme municipal de Cervelló

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 22 de febrer de 2021, ha aprovat  definitivament el Pla de prevenció d’incendis forestals del nucli urbà del terme municipal de Cervelló, redactat a data 5 de juny de 2020 coordinadament per l’Ajuntament de Cervelló i la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals).

RECURSOS:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la present publicació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona o del vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 07.04.2021 | 13:11