Aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització Les Rovires del terme municipal de Cervelló

Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 de setembre de 2021, ha aprovat  inicialment el Pla de prevenció d’incendis forestals de la urbanització Les Rovires del terme municipal de Cervelló, redactat a data 5 de juliol de 2021 coordinadament per l’Ajuntament de Cervelló i la Diputació de Barcelona (Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals).

En compliment del tràmit d’informació pública, l’expedient, l’acord esmentat i el pla es poden consultar al web municipal (http://www.cervello.cat/ajuntament/obra-publica/) i al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Cervelló, tots els dies feiners, entre les vuit i les catorze hores, durant el termini de trenta dies. Dit termini d'informació pública es computarà des de la darrera publicació.

Les reclamacions i suggeriments es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

RECURSOS:

Contra aquest acte administratiu de tràmit, que no és definitiu en via administrativa, no procedeix la interposició de cap recurs, de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es manté el vostre dret de defensa mitjançant el període d’al·legacions i la possibilitat d’impugnació de l’acte administratiu definitiu que s’adopti en el seu dia.

No obstant, podeu interposar qualsevol altre recurs o instar qualsevol procediment que considereu procedent.

Darrera actualització: 04.10.2021 | 10:10